ප්‍රෝටීන් බාර් | Protein Bars Homemade | weight loss | muscle gain diet | supplements | Chandi Bundi Weight Loss

ප්‍රෝටීන් බාර් | Protein Bars Homemade | weight loss | muscle gain diet | supplements | Chandi Bundi #weightloss Weight Loss

#weightloss #weightlosspills #weightlosstea

35 People Read – 13 People Liked You Also Like Comment

Watch Peanut Butter Recipe

INGREDIENTS
Oats – 160 g
Cashews/peanuts – 250 g
Dates – 200 g
Peanut Butter – 100 g
Honey – 4 tbsp
Salt
Vanilla (optional)
Raisins – 100 g (optional)
Dried Orange Slices (optional)

We hope you enjoy this video. If you like the video please like and subscribe to our channel, don’t forget to share this super easy meal with your friend and family.

ඔයා මේ වීඩියෝවට කැමති නම් අපගේ නාලිකාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. එසේම මෙම වීඩියෝව ඔබේ මිතුරන් සහ පවුලේ අය සමඟ බෙදා ගැනීමට අමතක නොකරන්න.

Thank you..!

#protein #bar #proteinbars #proteinbar #srilankanfood #recipe #sinhala #cooking #withenglishsubtitles #homemade #weightloss #gym #workout

4 thoughts on “ප්‍රෝටීන් බාර් | Protein Bars Homemade | weight loss | muscle gain diet | supplements | Chandi Bundi Weight Loss”

Leave a Comment